Księgi handlowe

  • prowadzenie i przechowywanie przez biuro ewidencji księgowej,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.