Kadry i płace

 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 • prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy,
 • rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie,
 • rejestracja zwolnień lekarskich,
 • dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów),
 • prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja,
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych,
 • naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Rocznych.